Lavere sykefravær med 24-timers perspektiv

21.03.2024


Motsatsen til sykefravær er nærvær.

Forskning viser at det å skape engasjement, arbeidsglede og tilhørighet kan bedre arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær. De vanligste årsakene til sykefravær på norske arbeidsplasser er muskel- og skjelettplager, i tillegg til lettere psykiske plager.

Bildet er lettere sammensatt, og det er tydelige sammenhenger mellom jobb og privatliv.

Ikke bare er det kostbart for bedriften på bunnlinjen, men i realiteten er det unødvendig i norsk arbeidsliv at sykefraværet er så høyt. Vi har tilgang på riktig kompetanse som vil utvikle et velfungerende og systematisk arbeid hvor ledelsen, den ansatte og bedriftens HR-avdeling samarbeider om forebyggende tiltak for den enkelte og organisasjonen er det som gir effekt.

For å senke sykefraværet man man forstå sammenhengene mellom sykefravær, oppfølging av den enkelte, systematisk HMS, ledelse og organisering av arbeidet.

OG JOBBE SYSTEMATISK MED ALLE OMRÅDENE SAMTIDIG.


Hva er sammenhengen mellom ledelse og sykefravær?

Høye krav, nye og mange utfordringer og press på å levere er vanlige faktorer i norsk arbeidsliv. Om dette er helseskadelig eller ikke er avhengig av hvordan arbeidet organiseres. Ved å øke ressursene som brukes på å forebygge og løse utfordringene kan situasjonen bedres: i tid, med kompetanseheving og rydding blant ansattes kompetanser, justere budsjetter og riktig coaching.

Mange ledere kvier seg for å gå inn i enkeltsaker. Men for å forstå hvilke utfordringer som gir sykefravær og kunne tilpasse arbeidshverdagen når dette trengs, er det viktig å skape en tillitsbasert relasjon mellom leder og ansatt.

En god løsning: 24- timers perspektiv

Det betyr å se den ansatte i de belastningene han/hun utsettes for. Dette er både positive og negative faktorer. Det betyr å kartlegge faktorer som styrker og hemmer den totale situasjonen. Et slikt systematisk arbeid bidrar til å finne et helhetlig bilde som sørger for at man kan skreddersy målrettede tiltak.

Man oppnår best resultater om man finner rotårsakene til både sykefravær og nærvær i virksomhetene. Dette finner man ved å ha et helhetlig perspektiv, god og systematisk kartlegging, og kompetanse som sørger for å bruke tilgjengelige verktøy riktig.HVORDAN:

Den mentale kapasiteten struktureres i en systematisk prestasjonsmodell

Både leder og medarbeider må kjenne godt til de viktigste faktorene som styrker og hemmer. Forståelsen må være felles og omforent. Det tar tid å bygge opp informasjonsenheten i hjernen slik at det man øver på sitter ordentlig godt. En systematisk prestasjonsmodell dokumenterer små skritt i riktig retning, og gir muligheter for nødvendige justeringer/evalueringer for å nå målet.

Enhver medarbeider har ulike faser i løpet av et 24- timersperspektiv. Man har også ulike faser i løpet av en uke, en måned og et år. Mentale forstyrrelser er normalt hos alle. Skal man systematisk bidra til prestasjonsutvikling, må man som leder engasjere seg i den helhetlige prosessen. Dette er krevende arbeid, både når det gjelder tidsbruk og krav til kompetanser som relasjonskompetanse, bevissthet og ansvarlighet, selvstendighet og prestasjonsutvikling.

Har man et ønske om å maksimere potensialet og prestere på topp nivå, handler det om å trene mye på de riktige aktivitetene og med god kvalitet. I et lag og team må individuelle hensyn ivaretas, samtidig som laget har et potensiale til å forsterke effekten av produksjonen. Lederen må tenke igjennom hvilke ferdigheter som er nødvendig for at produksjon og resultat skal nås. For at arbeidet skal bli effektivt og målrettet må alle vite hva som skal skje og hva de skal fokusere på for optimal utbytte.


Stress blir positivt

Aktivitet i et prestasjonsmiljø bør være rettet mot å utvikle menneskers mentale og fysiske kapasitet. Man bør sikre at de kan løse de oppgavene som kreves av dem for at virksomheten kan nå de målene som er definert. Man lærer evnen å kunne kjenne på stress som positivt, man takler stress bedre og oppdager hvordan man kan komme seg unna situasjoner som ikke er gode for oss. Hvordan vi tenker, kan skape mye stress og det kan redusere stress.


Vær raus

Vær raus med deg selv. Alle vi mennesker ønsker å få til livene våre! Vi vil prestere best mulig ut fra egne forutsetninger på våre arenaer. Dette kan vi får til ved å stille realistiske krav til oss selv og ta oss tid til egenomsorg.

Ønsker du å lære mer om hva og hvordan du og din bedrift kan etablere bedre arbeidshelse og lavere sykefravær i et 24-timersperspektiv?

Kontakt Hilde på mail: opbergetconsulting@gmail.com

Vil du lese mer om KRAFT og hvilke tjenester vi tilbyr, kan du klikke her.